Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên

Thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên là thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện các công việc quản lý, điều hành công ty, đại diện cho doanh nghiệp ký kết các hợp đồng. Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh của công ty trong mỗi giai đoạn mà giám đốc công ty có thể thay đổi. Vậy trình tự, hồ sơ, thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên được quy định như thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

I. Điều kiện thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên

Thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định K2 DD7 Luật Doanh nghiệp;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị công ty;
 • Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp đại chúng thì giám đốc không là người có quan hệ với những người sau: người quản lý, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn

Trường hợp không được làm giám đốc công ty ở Thái Nguyên:

 • Là cán bộ, công chức, viên chức;
 • Người làm việc trong lực lượng vũ trang, trừ trường hợp được cử đại diện quản lý phần vốn góp;
 • Là ngời quản lý, lãnh đạo trong doanh nghiệp nhà nước, trừ trường hợp được cử đại diện quản lý phần vốn góp;
 • Người chưa thành viên, chưa đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt;
 • Người bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề trong một số công việc nhất định

II. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khi thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên.

1. Quyền và nghĩa vụ khi thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên.

Trừ trường hợp điều lệ có quy định khác, Giám đốc công ty ở Thái Nguyên có các quyền, nghĩa vụ sau:

 • Là người tổ chức, triển khai quyết định của công ty;
 • Quyết định các vấn đề trong hoạt động kinh doanh;
 • Tổ chức kế hoạch kinh doanh;
 • Ban hành các quy chế nội bộ công ty;
 • Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm 1 số chức danh trong công ty;
 • Ký hợp đồng nhân danh công ty;
 • Quyết định tuyển dụng lao động, ký hợp đồng lao động, quyết định tiền lương/thưởng cho nhân viên;
 • Kiến nghị phương án tổ chức công ty;
 • Trình báo cáo tài chính;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty.

Xem thêm: Thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên

2. Trách nhiệm khi thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên.

Thay đổi Giám đốc công ty ở Thái Nguyên có trách nhiệm sau:

 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình cẩn trọng, trung thực, đầy đủ;
 • Trung thành, bảo vệ quyền, lợi ích của công ty;
 • Không tiết lộ thông tin, bí mật kinh doanh,…. để tư lợi hoặc phục vụ mục đích khác;
 • Thông báo cho công ty về công ty mình và người liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối;
 • Trách nhiệm khác theo quy định của công ty

III. Trình tự thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên của công ty cổ phần

1. Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên của công ty cổ phần.

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên của công ty cổ phần gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi giám đốc công ty;
 • Nghị quyết, quyết định về việc thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của giám đốc;

Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên cần có thêm giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

2 Trình tự, thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên của công ty cổ phần.

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Sau thời gian 03 ngày làm việc, Sở trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên.

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng, Nộp qua bưu điện, nộp trực tiếp.

IV. Trình tự thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên của công ty TNHH

1. Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên của công ty TNHH

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên của công ty TNHH gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty;
 • Nghị quyết, quyết định về việc thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu về việc thay đổi giám đốc công ty;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân giám đốc công ty.

Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên của công ty TNHH cần có thêm giấy ủy quyền, bản sao giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

2. Trình tự, thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên của công ty TNHH

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc.

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng, Nộp qua bưu điện, nộp trực tiếp.

VI. Các bước thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên

Bước 1: Bổ nhiệm thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên, bãi/miễn nhiệm giám đốc cũ:

 • Công ty tổ chức họp về việc thay đổi giám đốc công ty;
 • Thông qua và ban hành quyết định/nghị quyết bổ nhiệm giám đốc mới, bãi/miễn nhiệm giám đốc hiện tại;

Bước 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên:

 • Công ty chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên;

Bước 3: Thẩm định hồ sơ, trả kết quả thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên:

 • Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ và trả giấy hẹn sau 03 ngày làm việc;
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ sẽ cấp đổi đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp;

V. Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên.

Hiện nay, chúng tôi là một trong các đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Thái Nguyên và các địa phương.Thế mạnh của chúng tôi là tư vấn, thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp. Khách hàng sẽ được tư vấn các quy định có liên quan và không phải đi lại, phát sinh các chi phí khi thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Thái Nguyên. Nếu khách hàng có nhu cầu tham khảo dịch vụ, vui lòng liên hệ 0969324395