Tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng

Tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng là thủ tục ghi nhận việc công ty tăng phần vốn góp đã đăng ký tại Sở Kế hoạch & Đầu tư. Vốn điều lệ theo quy định là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty góp (với công ty TNHH) hoặc số cổ phần đã bán (với công ty cổ phần). Do nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh nên có nhu cầu tăng vốn điều lệ để có thêm nguồn vốn lưu động. Vậy thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng được quy định thế nào? Có những hình thức tăng vốn gì? Bạn có thể tham khảo trong nội dung bài viết tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng sau:

I. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng

1. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng của công ty TNHH

Công ty TNHH ở Hải Phòng có thể tăng vốn theo hình thức sau:

 • Chủ sở hữu hoặc các thành viên góp thêm vốn theo tỷ lệ;
 • Tiếp nhận thêm vốn góp từ thành viên bên ngoài.

Lưu ý: Nếu công ty TNHH 1 thành viên tăng vốn theo hình thức tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên ngoài sẽ phải làm thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp sang loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

2. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng của công ty cổ phần

Công ty cổ phần ở Hải Phòng tăng vốn điều lệ bằng hình thức sau:

 • Bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu;
 • Bán cổ phần ra công chúng;
 • Bán cổ phần riêng lẻ.

Lưu ý: Việc bán cổ phần ra công chúng và bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần tại Hải Phòng thực hiện theo quy định pháp luật về chứng khoán.

II. Trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng

1. Trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng của công ty TNHH 1 TV

Hồ sơ tăng vốn điều lệ trong trường hợp chủ sở hữu góp thêm vốn của công ty TNHH 1 TV ở Hải Phòng gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định chủ sở hữu;
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục;
 • CCCD người được ủy quyền.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ trong trường hợp tiếp nhận thêm vốn từ bên ngoài của công ty TNHH 1 TV gồm:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp);
 • Điều lệ cong ty TNHH 2 thành viên;
 • Danh sách thành viên;
 • Quyết định chủ sở hữu cũ;
 • Giấy ủy quyền;
 • CCCD người được ủy quyền.

Trình tự thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng của công ty TNHH 1 TV:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch & Đầu tư trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận thông tin vốn điều lệ mới.

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ

2. Trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng của công ty TNHH 2 TV

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên gồm:

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách thành viên công ty;
 • CCCD của thành viên bên ngoài góp thêm vốn;
 • Hợp đồng và giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn (nếu có chuyển nhượng vốn góp);
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục;
 • CCCD người được ủy quyền.

Trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng của công ty TNHH 2 TV như sau:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng;
 • Sau 03 ngày, Sở Kế hoạch trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới;

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ

3. Trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng của công ty cổ phần

Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị có thể được Đại hội đồng cổ đông giao thực hiện thủ tục chào bán và tăng vốn điều lệ.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần ở Hải Phòng gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về viêc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
 • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ;
 • Biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng quản trị ghi nhận tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán. (Chỉ áp dụng trong trường hợp Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao thực hiện chào bán cổ phần).
 • Giấy ủy quyền;
 • CCCD của người được ủy quyền.

Trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng của công ty cổ phần như sau:

 • Công ty cổ phần nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng;
 • Sở Kế hoạch trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mới sau 03 ngày làm việc;

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ

III. Giải đáp thắc mắc khi tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng

1. Tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng có phải nộp lại tờ khai môn bài không?

Theo quy định, doanh nghiệp chỉ phải nộp lại tờ khai môn bài khi thay đổi thông tin làm thay đổi lệ phí môn bài. Theo quy định, doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ sẽ nộp lệ phí môn bài 2.000.000VNĐ/năm; doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở lên nộp lệ phí môn bài 3.000.000 VNĐ/năm.

Như vậy, tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng từ mức dưới 10 tỷ đến 10 tỷ trở lên sẽ phải nộp lại tờ khai môn bài.

2. Tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng có phải nộp lại thuế môn bài không?

Lệ phí môn bài của công ty hiện được quy định như sau:

 • Công ty vốn điều lệ dưới 10 tỷ: 2.000.000VNĐ/năm;
 • Công ty vốn điều lệ từ 10 tỷ trở lên: 3.000.000 VNĐ/năm.

Như vậy, nếu sau khi tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng, điều lệ công ty vẫn dưới 10 tỷ thì không phải nộp thêm lệ phí môn bài. Doanh nghiệp không phải nộp lại lệ phí môn bài khi tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên sẽ phải nộp bổ sung mức lệ phí môn bài còn thiếu nếu tăng vốn từ dưới 10 tỷ lên 10 tỷ trở lên.

3. Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng

Khác với doanh nghiệp mới thành lập được góp vốn điều lệ trong thời gian 90 ngày. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, các cổ đông, thành viên góp vốn phải hoàn thành mua cổ phần, góp vốn trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Xem thêm: Giải thể công ty ở Hải Phòng

IV. Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên, luật sư am hiểu quy định pháp luật về doanh nghiệp, các quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp. Khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, khách hàng không phát sinh chi phí đi lại, không phát sinh phụ phí.

Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng gồm các công việc sau:

 • Tư vấn chi tiết về quy định liên quan đến hình thức, điều kiện tăng vốn điều lệ;
 • Soạn thảo hồ sơ tăng vốn cho công ty phù hợp với hình thức tăng vốn;
 • Thực hiện thủ tục tăng vốn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 • Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp đổi cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh khác liên quan (nếu có);

Trên đây là nội dung tư vấn về quy định tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng của chúng tôi. Với mỗi loại hình doanh nghiệp có quy định khác nhau về điều kiện, hình thức và thủ tục thực hiện tăng vốn. Vì vậy, để được hỗ trợ và tư vấn đầy đủ, chính xác, bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua Zalo số điện thoại 0969324395.