Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc

Thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc là thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Thủ tục được thực hiện tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, giám đốc là người đứng đầu doanh nghiệp, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty phải có ít nhất 01 người là đại diện theo pháp luật có chức danh chủ tịch hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/ chủ tịch hoặc giám đốc/tổng giám đốc. Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc được quy định cụ thể như thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

I. Điều kiện khi làm thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc.

Giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc các trường hợp cấm theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và điều kiện khác do công ty quy định ;
 • Trường hợp công ty ở Vĩnh Phúc là công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước, công ty con của doanh nghiệp nhà nước thì Gián đốc không được có quan hệ với người quản lý, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp.

Các trường hợp không được làm Giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp:

 • Là cán bộ, công chức, viên chức;
 • Là sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân, công nhân/viên chức quốc phòng;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ trường hợp được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp nhà nước;
 • Người chưa thành viên, bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự; Người khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam. đang chấp hành hình phạt tù; chấp hành hình phạt tại cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc;
 • Bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cầm hành nghề, làm công việc nhất định;…

II. Trình tự, thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc

1. Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc

Thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 TV) hoặc đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) về thay đổi giám đốc;
 • Quyết định của chủ sở hữu (với công ty TNHH 1 TV) hoặc của hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị về thay đổi giám đốc;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của giám đốc.

Ngoài ra, trong hồ sơ nội bộ doanh nghiệp có thể chuẩn bị thêm:

 • Quyết định bãi/miễn nhiệm giám đốc cũ;
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc.

2. Trình tự, thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc

Trong trường hợp giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật công ty, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Trong trường hợp giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật công ty, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Hình thức nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Nộp qua bưu điện;
 • Nộp qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.

Sau 03 ngày làm việc, Sở gửi thông báo về kết quả xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.

III. Giải đáp một số thắc mắc khi thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc

1. Thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc có nhiệm kỳ bao lâu?

Thông thường nhiệm kỳ của giám đốc là 05 năm. Tuy nhiên, nhiệm kỳ này có thể thay đổi theo Điều lệ công ty quy định. Giám đốc có thể được bổ nhiệm nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. Trong trường hợp thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc làm thay đổi thông tin đăng ký thuế hoặc thông tin người đại diện theo pháp luật thì phải thông báo đến Sở Kế hoạch & Đầu tư.

2. Sau khi thay đổi Giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc thì giám đốc có trách nhiệm gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Giám đốc công ty có trách nhiệm sau:

 • Tổ chức thực hiện các quyết định, nghị quyết của công ty;
 • Tổ chức thực hiện và Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty;
 • Bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm một số chức danh theo quy định ở Điều lệ;
 • Ký hợp đồng nhân danh công ty thuộc thẩm quyền;
 • Quyết định tiền lương, phúc lợi cho người lao động;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty, quy chế quản lý công ty;
 • Báo cáo báo cáo tài chính hàng năm;
 • Kiến nghị phương án chi trả cổ tức, phân chia lợi nhuận, xử lý lỗ;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ

3. Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc mất bao lâu?

Theo quy định pháp luật, trường hợp thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc phải làm thủ tục thông báo đến sở kế hoạch thì thời gian thực hiện thủ tục là 03 ngày làm việc.

Ngoài ra, sau khi thay đổi giám đốc, công ty cần thực hiện thông báo đến các bên liên quan như đối tác, khách hàng, ngân hàng,… để điều chỉnh thông tin hoặc ký phụ lục để ghi nhận thay đổi thông tin doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục mở công ty ở Vĩnh Phúc

IV. Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc.

Hiện nay, công ty chúng tôi thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc với chi phí hợp lý, thời gian thực hiện thủ tục nhanh chòng. Dịch vụ của chúng tôi gồm có:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc;
 • Kiểm tra điều kiện của giám đốc;
 • Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ để thay đổi giám đốc công ty;
 • Thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc tại sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

Các thông tin, giấy tờ khách hàng cần cung cấp để thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc gồm:

 • Ảnh chụp đăng ký kinh doanh công ty;
 • Danh sách cổ đông/thành viên công ty;
 • Bản sao công chức giấy tờ pháp lý cá nhân của giám đốc mới.

Trên đây là nội dung tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Vĩnh Phúc. Trường hợp khách hàng có thắc mắc cần giải đáp có thể liên hệ 0969324395 để được tư vấn.