Nhãn hiệu, Tên thương mại & Chỉ dẫn địa lý

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (Điều 4.16 Luật Sở hữu trí tuệ). Các nhãn hiệu đặc thù bao gồm nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu nổi tiếng…

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơ chủ thể kinh doanh có bạn hàng hoặc có danh tiếng (Điều 4.21 Luật Sở hữu trí tuệ).

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể (Điều 4.22 Luật Sở hữu trí tuệ)

Các dịch vụ chính liên quan tới đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý của chúng tôi bao gồm:

1.  Đại diện và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý, gồm:

– Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu;

– Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu;

– Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu;

– Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý;

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu;

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu;

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

2.  Đại diện và tư vấn cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bao gồm:

– Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

– Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.

3.   Tư vấn và đại diện khách hàng đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid; đăng ký nhãn hiệu ở các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng đồng Châu Âu và Hoa Kỳ và các quốc gia khác