Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều lý do để doanh nghiệp giảm quy mô vốn điều lệ. Tuy nhiên, không giống với việc tăng vốn điều lệ, thủ tục giảm vốn điều lệ trong công ty có những quy định cụ thể riêng và chỉ được thực hiện trong một số trường hợp cụ thể. Vậy theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì doanh nghiệp được thực  hiện thủ tục giảm vốn điều lệ khi nào? Hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm vốn điều lệ công ty như thế nào? 

I. Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty khi nào?

1. Khi nào thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 TV.

Công ty TNHH 1 TV do 1 cá nhân làm chủ sở hữu. Do đó, công ty chỉ được giảm vốn trong trường hợp:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty khi:
  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên;
  • Công ty đảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác khi hoàn trả vốn cho chủ sở hữu;
 • Chủ sở hữu công ty không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Khi nào thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 TV.

Theo quy định, doanh nghiệp được giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

 • Hoàn trả 1 phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ nếu công ty đã hoạt động liên tục 02 năm trở lên và đảm bảo thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản cho các thành viên;
 • Công ty mua lại một phần vốn góp;
 • Vốn điều lệ không được góp đủ theo cam kết của các thành viên.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn trả 1 phần vốn góp hoặc mua lại phần vốn góp của các thành viên, công ty TNHH 2 TV phải thông báo lên Sở kế hoạch và Đầu tư về việc giảm vốn điều lệ.

3. Khi nào thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần?

Công ty cổ phần là không bị giới hạn số lượng cổ đông tham gia. Do đó, việc giảm vốn điều lệ được thực hiện trong trường hợp sau:

 • Đại Hội đồng đồng cổ đông ra quyết định về việc công ty hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông:
  • Hoàn trả vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty;
  • Công ty đã hoạt động tối thiểu 02 năm;
  • Công ty đảm bảo thanh toán nghĩa vụ tài sản với các cổ đông.
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán. Cụ thể:
  • Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong trường hợp cổ đông không đồng ý với nghị quyết công ty việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông.
  • Mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán.
 • Vốn điều lệ không được cá cổ đông góp như đã cam kết theo quy định pháp luật.

Giảm vốn điều lệ công ty trọn gói giá rẻ liên hệ 0969.324.395

II. Trình tự, thủ tục giảm vốn điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2020.

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty.

Hồ sơ làm thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 TV:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 TV;
 • Quyết định chủ sở hữu công ty về việc giảm vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính gần nhất với trường hợp giảm vốn do hoàn trả lại 1 phần vốn cho chủ sở hữu công ty;
 • Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác khi giảm vốn.

Hồ sơ làm thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 TV:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 TV;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc đăng ký giảm vốn công ty;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đăng ký giảm vốn công ty;
 • Báo cáo tài chính gần nhất với trường hợp giảm vốn do hoàn trả lại 1 phần vốn cho các thành viên công ty;
 • Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác khi giảm vốn.

Hồ sơ làm thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị/Đại Hội đồng cổ đông về việc đăng ký giảm vốn công ty;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị/Đại Hội đồng cổ đông về việc đăng ký giảm vốn công ty;
 • Báo cáo tài chính gần nhất với trường hợp giảm vốn do hoàn trả lại 1 phần vốn cho các cổ đông công ty;
 • Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác khi giảm vốn.

2. Trình tự, thủ tục giảm vốn điều lệ công ty.

Doanh nghiệp thực hiện giảm vốn điều lệ công ty theo trình tự sau:

 • B1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty;
 • B2: Nộp hồ sơ về Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở;
 • B3: Nhận kết quả;

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc;

Phí nhà nước: 100.000 VNĐ.

III. Các câu hỏi thường gặp khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty.

Trường hợp công ty TNHH có 2 thành viên đăng ký giảm vốn điều lệ hoàn trả hết toàn bộ phần vốn góp cho 1 thành viên. Khi đó công ty chỉ còn 1 người thì có được không?

Trường hợp công ty TNHH có 2 TV khi thực hiện hoàn trả toàn bộ phần vốn đã góp cho 1 thành viên thì doanh nghiệp phải đồng thời thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ và thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 1 thành viên do thành viên còn lại làm chủ sở hữu.

Trường hợp công ty không thể thanh toán hết nghĩa vụ tài sản cho thành viên/cổ đông khi mua lại phần vốn góp của họ thì phải làm gì?

Trong trường hợp giảm vốn do công ty hoàn trả lại phần vốn góp của thành viên/cổ đông nhưng không có khả năng thanh toán hết nghĩa vụ tài sản cho họ thì thành viên/cổ đông đó có thể bán phần vốn góp của mình cho thành viên/cổ đông khác trong công ty hoặc cho người ngoài.

Khi bán phần vốn góp có phải báo lên Sở kế hoạch và đầu tư không?

Thông báo lên Sở Kế hoạch và đầu tư khi chào bán phần vốn góp trong công ty cổ phần:

 • Đối với cổ đông sáng lập: Doanh nghiệp chỉ thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập với Sở kế hoạch và đầu tư trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Đối với cổ đông phổ thông: Doanh nghiệp không cần thông báo lên Sở kế hoạch và đầu tư.

Thông báo lên Sở Kế hoạch và đầu tư khi chào bán phần vốn góp trong công ty TNHH: Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên phải thông báo lên Sở kế hoạch và Đầu tư.

Có phải nộp thuế sau khi chuyển nhượng vốn không?

Theo quy định của K4, Đ16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định cá nhân cư trú khai báo thuế thu nhập cá nhân theo từng lần chuyển nhượng vốn cả trong trường hợp phát sinh và không phát sinh thu nhập. Như vậy, chuyển nhượng phần vốn góp trong doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

IV. Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty trọn gói.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty với chi phí thấp nhất chỉ từ 1.5tr đồng. Cam kết thời gian thực hiện thủ tục trong vòng 03 – 05 ngày làm việc và không phát sinh phụ phí.

Các công việc chúng tôi thực hiện khi làm dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty:

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định về giảm vốn doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho khách hàng lựa chọn hình thức giảm vốn phù hợp nhất;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ thực hiện thủ tục;
 • Nộp hồ sơ, nhận xác nhận giảm vốn điều lệ công ty;
 • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân sau khi chuyển nhượng vốn;
 • Các công việc có liên quan khác phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi quy định giảm vốn điều lệ công ty cổ phần. Mọi thấc mắc vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn hỗ trợ.