Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình

Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình là thủ tục do Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hòa Bình cấp phép. Trung tâm ngoại ngữ được cấp phép giảng dạy cho các đối tượng như mầm non, học sinh, sinh viên, người đi làm. Tuy nhiên, khi thành lập trung tâm ngoại ngữ, cơ sở giảng dạy phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục. Vậy thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình cần giấy tờ gì? Điều kiện để được phép giảng dạy khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi.

I. Căn cứ pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình

Nội dung bài viết thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình được chúng tôi tham khảo trong các văn bản pháp luật sau:

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Luật giáo dục 2019;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP;
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHDT;
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDDT;

Ngoài ra, trong trường hợp thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình có sử dụng giáo viên nước ngoài cần tuân thủ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

II. Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình cần giấy phép gì?

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình cần có các giấy phép sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Giấy cấp phép cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình;
 • Giấy cấp phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục ngoại ngữ của trung tâm.

III. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình?

1. Điều kiện nhân sự khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình.

Trung tâm ngoại ngữ phải có một số vị trí nhân sự như giám đốc trung tâm, giáo viên giảng dạy, kế toán. Ngoài ra tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức có thể thêm một số vị trí như phó giám đốc, lễ tân, bảo vệ,…. Mỗi vị trí trong trung tâm phải đáp ứng các điều kiện về bằng cấp, trình độ, năng lực chuyên môn.

Điều kiện của giám đốc trung tâm khi đứng tên thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình:

 • Có nhân thân tốt, có năng lực quản lý;
 • Bằng cấp đáp ứng 1 trong 2 điều kiện:
  • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ;
  • Tốt nghiệp đại học khác và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3;
 • Có kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục.

Giáo viên giảng dạy tại trung tâm có thể là giáo viên Việt Nam hoặc người nước ngoài làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian tại trung tâm. Đối với giáo viên không phải quốc tịch Việt Nam thì để được phép giảng dạy cần có giấy phép lao động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình cấp phép.

Giáo viên Việt Nam để giảng dạy khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình cần đáp ứng một trong các điều kiện:

 • Bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Bằng cao đẳng ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

Giáo viên nước ngoài (không có quốc tịch cùng ngôn ngữ giảng dạy) đáp ứng 1 trong các điều kiện:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ sư phạm ngoại ngữ;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên và chứng chỉ sư phạm ngoại ngữ.

Giáo viên bản ngữ (có quốc tịch cùng ngôn ngữ giảng dạy) đáp ứng các điều kiện:

 • Có bằng cao đẳng trở lên;
 • Có chứng chỉ đào tạo sư phạm ngoại ngữ;

Điều kiện của kế toán khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình: Có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến kế toán.

Đối với các vị trí khác như lễ tân, bảo vệ, hành chính nhân sự,… có thể không cần bằng cấp liên quan

2. Điều kiện về cơ sở vật chất khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình

Nghị định 46/2017/NĐ-CP có quy định cụ thể điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, nghị định 135/201/NĐ-CP đã bãi bỏ những điều kiện trên. Luật yêu cầu trung tâm có đủ điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động giảng dạy. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì trung tâm cần đáp ứng:

 • Có đủ ánh sáng, bàn ghế phục vụ giảng dạy;
 • Địa điểm thuê trung tâm thuê ổn định, lâu dài,
 • Có đủ giáo trình, giáo cụ giảng dạy.

Ngoài ra, địa điểm thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

3. Điều kiện về nội dung, chương trình giảng dạy khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình

Theo quy định, thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình có thể sử dụng chương trình có sẵn đã được cấp phép hoặc tự biên soạn nội dung chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng chương trình sự biên soạn, thì phải được gửi Sở Giáo dục thẩm định cấp phép.

IV. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình.

1. Mở công ty để thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình.

Hồ sơ mở công ty để thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình gồm có:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông/Thành viên sáng lập;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của giám đốc, các cổ đông/thành viên;

Trình tự thủ tục mở công ty đào tạo ngoại ngữ tại Hòa Bình::

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hòa Bình;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho trung tâm ngoại ngữ.

Lưu ý: Xin giấy phép đăng ký kinh doanh phải đăng ký ngành nghề giáo dục ngoại ngữ theo quy định.

2. Xin cấp phép cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình.

Hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình gồm có các giấy tờ sau:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hòa Bình;
 • Sau 10 ngày làm việc Sở  thẩm định hồ sơ;
 • Sau 05 ngày làm việc Sở Giáo dục & Đào tạo cấp phép cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình;

3. Xin cấp phép cho phép giảng dạy khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình.

Hồ sơ cấp phép đủ điều kiện giảng dạy khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình đã được cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục;
 • Báo cáo về:
  • Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của trung tâm;
  • Chương trình, tài liệu dạy học;
  • Danh sách trích ngang nhân sự;
  • Văn bản chứng minh về quyền sử dụng/sở hữu hợp pháp trung tâm;
  • Giải trình nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động.

Trình tự, thủ tục cấp phép đủ điều kiện giáo dục khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hò Bình;
 • Sau 05 ngày làm việc Sở Giáo dục & Đào tạo thẩm định hồ sơ;
 • Sau 10 ngày làm việc Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra cơ sở thực tế và cấp phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục.

V. Giải đáp thắc mắc khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình.

1. Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ của nhân sự trung tâm như căn cước công dân, sơ yếu lý lịch, hợp đồng lao động,…
 • Giấy tờ về cơ sở vật chất trung tâm như hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…
 • Giấy tờ chứng minh cơ sở đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

2. Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình hết bao lâu?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ mất từ 1.5-2 tháng. Cụ thể:

 • Thời gian xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: 05 ngày;
 • Thời gian xin cấp phép được thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình: 15 ngày;
 • Thời gian xin cấp phép giảng dạy sau khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình: 15 ngày

3. Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình không mất lệ phí nhà nước. Tuy nhiên, ở bước xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp là 100.000 VNĐ.

4. Thời gian của giấy phép khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình.

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình có thời hạn từ 1-2 năm. Trước khi gần hết hạn khoảng 01 tháng, trung tâm làm hồ sơ xin gia hạn giấy phép hoạt động giáo dục tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

VI. Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình trọn gói với nhiều lựa chọn dịch vụ cho khách hàng. Hiện nay, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ được đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, thành lập cơ sở giáo dục ở nhiều địa phương trên cả nước thực hiện.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình của chúng tôi gồm có:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục, thời gian, hồ sơ giấy tờ để thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình;
 • Thẩm định bằng cấp, hồ sơ nhân sự của trung tâm ngoại ngữ;
 • Thẩm định và tư vấn hoàn thiện cơ sở vật chất trung tâm;
 • Trực tiếp làm hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục;
 • Trực tiếp làm việc, giải trình với lãnh đạo các cơ quan nhà nước trong quá trình làm thủ tục;
 • Tư vấn quy định về báo cáo hoạt động, thuế, hóa đơn của trung tâm;
 • Tư vấn giải đáp các thắc mắc khác của khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình. Nếu bạn có thắc mắc về thủ tục hoặc muốn tham khảo thêm về dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hòa Bình của chúng tôi, vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn giải đáp miễn phí