Thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh

Giám đốc là người đứng đầu của doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp, giám đốc có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc là người điều hành công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên về hoạt động của công ty. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty để phù hợp với tình hình thực tế. Bắc Ninh là một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp lớn trên cả nước. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi tư vấn về một số vấn đề pháp lý liên quan đến giám đốc công ty và quy định về thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh tại Sở kế hoạch và đầu tư.

I. Tiêu chuẩn khi thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh là gì?

Để trở thành giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc trường hợp cấm, hạn chế làm giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tiêu chuẩn khác theo quy định của công ty;
 • Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, công ty đại chúng thì giám đốc không được có quan hệ gia đình với người quản lý, kiểm soát viên của công ty, người đại diện cho phần vốn nhà nước của doanh nghiệp,…
 • Có bằng cấp/chứng chỉ hành nghề,… đối với một số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư.

Trường hợp không được lựa chọn để thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh:

 • Là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Cá nhân là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

II. Thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh thì Giám đốc mới có quyền, nghĩa vụ gì?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Giám đốc công ty ở Bắc Ninh có quyền và nghĩa vụ sau:

 • Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của công ty;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty;
 • Thay mặt công ty ký hợp đồng;
 • Quy định về tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;
 • Kiến nghị phương án trả cổ tức, sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh trong công ty;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ công ty, các quy định khác của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty.

Giám đốc công ty ở Bắc Ninh có trách nhiệm sau:

 •  Trung thực, cẩn trọng bảo đảm lợi ích hợp pháp, tối đa của công ty;
 • Trung thành với lợi ích của công ty; không được tư lợi hoặc lợi dụng để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo cho doanh nghiệp về công ty mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp;
 • Thông báo về công ty mà có người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối;
 • Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Như vậy, khi thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh, giám đốc mới phải hiều được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với doanh nghiệp.

III. Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh

1. Thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh của Công ty TNHH

Công ty TNHH một thành viên thay đổi Giám đốc – người đại diện theo pháp luật công ty cần chuẩn bị hồ sơ sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi giám đốc công ty;
 • Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của giám đốc mới;
 • Giấy ủy quyền của người đại diện làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty TNHH hai thành viên ở Bắc Ninh trở lên chuẩn bị hồ sơ sau để thay đổi Giám đốc – người đại diện theo pháp luật:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc công ty;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc công ty;
 • Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của giám đốc mới;
 • Giấy ủy quyền của người đại diện làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Ninh đối với công ty TNHH:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty.

Xem thêm: Xin giấy phép lao động ở Hà Nam

2. Thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh của Công ty cổ phần

Công ty cổ phần chuẩn bị hồ sơ sau để thay đổi Giám đốc – người đại diện theo pháp luật:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi giám đốc công ty;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi giám đốc công ty;
 • Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của giám đốc mới;
 • Giấy ủy quyền của người đại diện làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi Giám đốc công ty ở Bắc Ninh đối với công ty cổ phần:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần..

Lưu ý:khi thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh:

 • Trường hợp thay đổi Giám đốc công ty dẫn đến thay đổi điều lệ công ty thì Đại hội đồng cổ đông quyết định thay đổi giám đốc.
 • Trường hợp thay đổi Giám đốc công ty không làm thay đổi điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị quyết định thay đổi giám đốc.

IV. Các bước thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh

1. Họp thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh

Công ty tổ chức họp miễn nhiệm giám đốc cũ và bổ nhiệm giám đốc mới. Tùy thuộc vào điều lệ công ty quy định và loại hình công ty để tổ chức hợp hội đồng quản trị/ đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên công ty.

Công ty lập biên bản họp và nghị quyết về việc thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh

2. Chuẩn bị và nộp hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh

Công ty chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thay đổi giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty và nộp tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Công ty có thể lựa chọn bằng một trong hai cách sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh;
 • Nộp hồ sơ qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.

3. Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh.

Sau khi nộp hồ sơ, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh trả giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quẩ sau 03 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo hợp lệ và trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

Sau khi việc thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh đồng thời là người đại diện của công ty được hoàn thành, thông tin về giám đốc mới của doanh nghiệp được công bố trên cổng thông tin quốc gia.

V. Giải đáp các thắc mắc khi thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh

1. Thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh là người nước ngoài được không?

Công ty có thể sử dụng người nước ngoài làm giám đốc. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì doanh nghiệp sử dụng người nước ngoài khi đáp ứng điều kiện sau:

 • Công ty được chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Người nước ngoài có giấy phép lao động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Công ty có vốn nước ngoài sử dụng người Việt Nam làm giám đốc được không?

Chính sách của Việt Nam là ưu tiên doanh nghiệp sử dụng lao động người Việt Nam. Vì vậy, các doạnh nghiệp có vốn nước ngoài hoặc vốn Việt Nam đều có thể sử dụng lao động Việt Nam mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Tuy nhiên, tại một số vị trí công việc yêu cầu người lao động phải đáp ứng được các tiêu chuẩn riêng. Ví dụ làm giám đốc phải có năng lực quản lý, không thuộc trường hợp cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong doanh nghiệp và có chứng chỉ hành nghề, bằng cấp phù hợp đối với 1 số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Có nên sử dụng dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh không?

Hiện nay, có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty ở Bắc Ninh. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự mình thực hiện thủ tục mà không cần thuê đơn vị tư vấn bên ngoài. Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp có thể có lúng túng, làm hồ sơ bị sai và sở ra thông báo sửa đổi, bổ sung nhiều lần gây mất thời gian.

Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, được tư vấn đầy đủ trình tự, thủ tục và các vấn đề pháp lý liên quan, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ phần chi phí để thuê đơn vị tư vấn. Nếu doanh nghiệp hiện còn lúng túng về thủ tục thay đổi giám đốc công ty hoàn toàn có thể nhờ đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Bắc Ninh. Mọi thắc mắc hoặc cần sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ở Bắc Ninh, vui lòng liên hệ 0969324395. Luật sư tại Hà Nội sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.