Thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương

Kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chịu sự quản lý của nhà nước. Kinh doanh rượu có thể dưới nhiều hình thức như nhà phân phối, nhà bán buôn, nhà bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Với mỗi hình thức kinh doanh đều phải đáp ứng điều kiện riêng. Vậy điều kiện, hồ sơ, thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu là gì? Các bạn tham khảo nội dung làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới đây:

I. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức nhà phân phối.

1. Điều kiện làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức nhà phân phối.

Cơ sở xin giấy phép kinh doanh phân phối rượu phải đáp ứng tiêu chuẩn sau:

 • Là doanh nghiệp;
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên và có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu tại các tỉnh này. Trường hợp thành lập đơn vị trực thuộc ngoài trụ sở chính thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.
 • Có văn bản giới thiệu/ hợp đồng nguyên tắc của nhà sản xuất rượu hoặc của thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu nước ngoài.

2. Hồ sơ làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức nhà phân phối.

Cơ sở phân phối rượu chuẩn bị hồ sơ gồm có giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp phép phân phối rượu tại Hải Dương;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh hệ thống phân phối rượu gồm 1 trong 2 loại sau:
  • Hợp đồng nguyên tắc/ thư xác nhận/ bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu và giấy phép bán buôn rượu của cơ sở bán buôn rượu dự kiến tham gia phân phối rượu;
  • Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/ địa điểm kinh doanh để kinh doanh rượu;
 • Giấy tờ chứng minh của nhà cung cấp rượu gồm:
  • Văn bản giới thiệu/ hợp đồng nguyên tắc của nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp rượu nước ngoài. Trong đó có nội dung các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với giấy phép được cấp;
  • Giấy phép sản xuất rượu hoặc giấy phép phân phối rượu của cơ sở sản xuất, phân phối rượu trong nước.

3. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức nhà phân phối.

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Bộ Công thương.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • Trong 03 ngày làm việc phải thông báo trong trường hợp cần bổ sung hồ sơ;
 • Trong 15 ngày làm việc Bộ công thương thẩm định và cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Phí nhà nước làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức nhà phân phối.:

 • Phí thẩm định cơ sở:
  • Tại thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 VNĐ/ cơ sở.
  • Tại khu vực khác: 600.000 VNĐ/ cơ sở.
 • Phí cấp giấy phép: 200.000 VNĐ.

II. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức bán buôn.

1. Điều kiện làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức bán buôn.

Điều kiện làm giấy phép kinh doanh bán buôn rượu được quy định ở Nghị định 105/2017/NĐ-CP và Nghị định 17/2020/NĐ-CP như sau:

 • Là doanh nghiệp;
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi đặt trụ sở chính doanh nghiệp;
 • Có ít nhất 1 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp có đơn vị trực thuộc ngoài trụ sở chính kinh doanh bán rượu thì không cần xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu;
 • Có văn bản giới thiệu/ hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

2. Hồ sơ làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức bán buôn.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu gồm tại Hải Dương có giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu ở Hải Dương;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy đăng ký doanh nghiệp);
 • Giấy tờ chứng minh hệ thống bán buôn rượu gồm có ít nhất 1 trong 2 loại sau:
  • Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận, bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu và giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân tham gia hệ thống bán buôn rượu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ liên quan của nhà cung cấp rượu gồm 2 giấy tờ sau:
  • Văn bản giới thiệu/ hợp đồng nguyên tắc của nhà sản xuất rượu/ nhà phân phối rượu/ nhà bán buôn rượu khác. Trong đó phải có nội dung các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của nhà sản xuất rượu/ nhà phân phối rượu/ nhà bán buôn rượu khác;
  • Giấy phép sản xuất rượu, giấy phép phân phối rượu, giấy phép bán buôn rượu của nhà cung cấp rượu.

3. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức bán buôn.

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Công thương tỉnh Hải Dương.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • Trong 03 ngày làm việc phải thông báo trong trường hợp cần bổ sung hồ sơ;
 • Trong 15 ngày làm việc Sở công thương thẩm định và cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Phí nhà nước làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức bán buôn:

 • Phí thẩm định cơ sở:
  • Tại thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 VNĐ/ cơ sở.
  • Tại khu vực khác: 600.000 VNĐ/ cơ sở.
 • Phí cấp giấy phép: 200.000 VNĐ.

III. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức bán lẻ.

1. Điều kiện làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức bán lẻ.

Cơ sở xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy phép kinh doanh: Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh;
 • Có địa chỉ rõ ràng, địa điểm kinh doanh hợp pháp;
 • Có văn bản giới thiệu/ hợp đồng nguyên tắc của nhà sản xuất rượu, nhà phân phối rượu hoặc nhà bán buôn rượu.

2. Hồ sơ làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức bán lẻ.

Cơ sở bán lẻ rượu ở Hải Dương chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:

 • Giấy đề nghị cấp phép bán lẻ rượu ở Hải Dương;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh sử dụng hợp pháp địa điểm bán lẻ rượu;
 • Văn bản giới thiệu/ hợp đồng nguyên tắc của nhà sản xuất rượu, nhà phân phối rượu hoặc nhà bán buôn rượu; 

3. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức bán lẻ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng của UBND huyện

Thời gian giải quyết hồ sơ: 

 • Trường hợp thông báo bổ sung hồ sơ: 03 ngày làm việc;
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định cơ sở và cấp giấy phép bán lẻ rượu.

Phí nhà nước làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức bán lẻ:

 • Phí thẩm định cơ sở:
  • Tại thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 VNĐ/ cơ sở.
  • Tại khu vực khác: 600.000 VNĐ/ cơ sở.
 • Phí cấp giấy phép: 200.000 VNĐ.

IV. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức tiêu dùng tại chỗ.

1. Điều kiện làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức tiêu dùng tại chỗ.

Cơ sở bán rượu tiêu dùng tại chỗ ở Hải Dương đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy phép kinh doanh: Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh;
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, hợp pháp, địa chỉ rõ ràng;
 • Có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng của UBND huyện;
 • Được cung cấp rượu bởi thương nhân có giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu hợp pháp.
 • Trường hợp cơ sở tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;

2. Hồ sơ làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương dưới hình thức tiêu dùng tại chỗ.

Hồ sơ làm giấy phép kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ được quy định tại Điều 24 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, điều này đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

Như vậy, cơ sở bán rượu tiêu dùng tại chỗ không còn được cấp giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ nữa. Tuy nhiên cơ sở vẫn phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ gồm:

 • Đơn đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ hợp pháp;
 • Hợp đồng mua bán rượu của thương nhân có giấy phép cung cấp rượu;
 • Cam kết tuân thủ các yêu cầu, điều kiện phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

VI. Dịch vụ thực hiện thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh rượu tại Hải Dương và các khu vực lân cận cho các cơ sở sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ trọn gói với chi phí thấp nhất.

Các công việc chúng tôi thực hiện:

 • Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng để tư vấn xin giấy phép kinh doanh rượu phù hợp;
 • Tư vấn điều kiện kinh doanh rượu với cơ sở phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ;
 • Thực hiện thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh cho cơ sở kinh doanh rượu;
 • Thực hiện thủ tục xin giấy phép con kinh doanh rượu;
 • Tư vấn quyền, nghĩa vụ khác của cơ sở kinh doanh rượu theo quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về điều kiện hồ sơ, trình tự thủ tục làm giấy phép kinh doanh rượu ở Hải Dương. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn.