Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại Sở kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế.

Không giống như tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Để giải thể, doanh nghiệp phải giải quyết xong các mối quan hệ, các nghĩa vụ với nhà nước, người lao động, đối tác, chủ nợ,..Do đó, thủ tục giải thể phức tạp và kéo dài thời gian hơn so với thủ tục khác. Trong bài biết này, chúng tôi hướng dẫn thủ tục giải thể công ty cổ phần tại sở kế hoạch đầu tư và giải thể công ty cổ phần tại cơ quan thuế theo quy định hiện hành

I. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần?

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, các trường hợp thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần gồm có:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của  Đại hội đồng cổ đông;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu (3 người) trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

II. Thủ tục giải thể công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020

Trong bài viết này, chúng tôi tư vấn thủ tục giải thể công ty cổ phần trong trường hợp “tự nguyện” (Không bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

1. Thông qua nghị quyết trước khi thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần

Nghị quyết/Quyết định giải thể công ty cổ phần được đại hội đồng cổ đông họp và nhất trí thông qua. Nghị quyết phải có đủ các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Tổ chức thanh lý tài sản trước khi thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần.

Trước khi công ty cổ phần giải thể, hội đồng quản trị tổ chức thanh lý tài sản hoặc thành lập tổ chức thanh lý tài sản riêng của công ty.

Sau khi thanh lý tài sản của công ty, doanh nghiệp giải thể thanh toán các khoản nợ theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác;

Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và hoàn thành thủ tục giải thể, các cổ đông được chia lợi nhuận còn lại theo tỷ lệ vốn đã góp vào công ty

3. Thông báo về việc thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần.

Thông báo giải thể công ty cổ phần phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong thời hạn 07 ngày làm việc và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc công ty (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện,…).

Hồ sơ thông báo về việc giải thể công ty cổ phần gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp
 • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp

4. Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại cơ quan thuế thế nào?

Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại cơ quan thuế là thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp và hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất – nhập khẩu phải nộp hồ sơ xin xác nhận không còn nợ nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục hải quan. Hồ sơ nộp tại Tổng cục Hải quan gồm:

 • Đơn đề nghị xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu
 • Thông báo giải thể
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 • Bản sao đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Sau thời hạn 10-15 ngày làm việc, Tổng cục Hải quan gửi xác nhận nghĩa vụ thuế (nếu có) hoặc xác nhận không nợ thuế

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý như sau:

 • Nộp đầy đủ các tờ khai (báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo hủy hóa đơn,…)
 • Nộp hồ sơ xin đóng mã số thuế tại cơ quan thuế:
  • Công văn xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế (theo mẫu 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính)
  • Thông báo giải thể
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
  • Bản sao đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Sau khi nộp hố sơ yêu cầu quyết toán thuế và đóng mã số thuế, cơ quan thuế quản lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ doanh nghiệp, ra quyết định xử phạt hành chính (nếu có), yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, cơ quan thuế đóng mã số thuế của doanh nghiệp

Thời gian thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp dự kiến 15 ngày làm việc.

5.  Sau khi thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần tại cơ quan thuế cần tiếp tục làm gì?

Sau khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể công ty lên sở kế hoạch và đầu tư nơi có trụ sở. Hồ sơ giải thế gồm:

 • Thông báo giải thể
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán (gồm cả  khoản nợ về thuế, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể)
 • Thông báo hủy mẫu con dấu doanh nghiệp hoặc xác nhận trả dấu công an (trường hợp doanh nghiệp mua dấu của công an)
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Sau thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ giải thể, sở kế hoạch và đầu tư chuyển trạng thái doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp và thông báo về việc đã giải thể doanh nghiệp.

III. Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại công ty luật.

Là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu, chúng tôi tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp trọn gói. Các công việc thực hiện bao gồm:

 • Tư vấn các quy định về quyền, nghĩa vụ khi giải thể công ty cổ phần.
 • Hỗ trợ thành lập hội đồng tham gia thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phần tại cơ quan thuế: Xác nhận thuế xuất nhập khẩu tại Tổng tục hải quan và đóng mã số thuế tại cơ quan thuế.
 • Thay mặt khách hàng tiếp đón đội kê khai thuế đến thanh tra trụ sở trước khi đóng mã số thuế.
 • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ làm thủ tục giải thể công ty cổ phần.
 • Nộp hồ sơ, nhận thông báo, nhận kết quả, giải trình với cơ quan nhà nước trong quá trình giải thể.
 • Trả dấu công an (trường hợp dấu doanh nghiệp do cơ quan công an cấp)
 • Các công việc khác phát sinh trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Trên đây là hướng dẫn trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp cổ phần tại Sở kế hoạch đầu tư và thủ tục giải thể công ty cổ phần tại cơ quan thuế theo quy định mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395