Quy định mới nhất tuổi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021

Từ 01/01/2020 hàng loạt các quy định mới có hiệu lực. Vậy độ tuổi nghỉ hưu mới của người lao động và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 đến năm 2028 cho nam và từ năm 2021 đến năm 2035 cho nữ được quy định thế nào?

Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, trong điều kiện lao động bình thường được quy định như sau:

  • Với nam giới: Tuổi nghỉ hưu năm 2021 là 60 tuổi 03 tháng. Cứ mỗi năm tăng thêm thì tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng cho đến năm 2028. Theo đó, từ năm 2028 trở đi, tuổi nghỉ hưu của nam giới là 62 tuổi
  • Với nữ giới: Tuổi nghỉ hưu năm 2021 là 55 tuổi 4 tháng. Cữ mỗi năm tăng thêm thì tuổi nghỉ hữu tăng thêm 4 tháng cho đến năm 2035. Theo đó, từ năm 2035 trở đi, tuổi nghỉ hưu của nữ giới là 60 tuổi.

Bên cạnh đó, Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định đối với các trường hợp nghỉ hưu thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu như sau: Người lao động được nghỉ hưu thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường trong các trường hợp sau (Trừ khi luật có quy định khác):

  • Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
  • Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

Theo đó, trong tuổi nghỉ hưu trong trong các trường hợp thấp hơn độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau:

  • Với nam giới: Từ năm 2021, độ tuổi nghỉ hưu thấp nhất là 55 tuổi 3 tháng. Cứ mỗi năm tăng thêm thì tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng cho đến năm 2028. Theo đó, từ năm 2028 trở đi, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của nam giới là 57 tuổi.
  • Với nữ giới: Từ năm 2021, độ tuổi nghỉ hưu thấp nhất là 50 tuổi 4 tháng. Cứ mỗi năm tăng thêm thì tuổi nghỉ hưu tăng thêm 4 tháng cho đến năm 2035. Theo đó, từ năm 2035 trở đi, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của nam giới là 55 tuổi.