Hướng dẫn mở trung tâm nghiên cứu khoa học

Mở trung tâm nghiên cứu khoa học là thủ tục hành chính thành lập tổ chức khoa học công nghệ. Trung tâm nghiên cứu khoa học có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai phát triển công nghệ, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định. Trung tâm nghiên cứu khoa học được thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn đi kèm. Vậy điều kiện mở trung tâm nghiên cứu khoa học là gì? Thủ tục mở trung tâm nghiên cứu khoa học theo quy định mới nhất như thế nào? Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

I. Mở trung tâm nghiên cứu khoa học có chức năng gì?

Theo quy định pháp luật hiện hành, trung tâm nghiên cứu khoa học có thể do tổ chức hoặc cá nhân thành lập. Theo quy định, trung tâm nghiên cứu khoa học có thể hoạt động các chức năng sau:

 • Nghiên cứu khoa học: Khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật sự vật, hiện tượng; tư duy, sáng tạo giải pháp áp dụng thực tiễn;
 • Nghiên cứu cơ bản: Nghiên cứu khám phá bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng;
 • Nghiên cứu ứng dụng: Nghiên cứu và vận dụng kết quả nghiên cứu để tạo công nghệ mới, đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích xã hội, con người;
 • Phát triển công nghệ: Sử dụng kết quả nghiên cứu để hoàn thiện công nghệ hiện có, phát triển công nghệ mới;
 • Triển khai thực nghiệm: Ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới dạng mẫu;
 • Sản xuất thử nghiệm: Ứng dụng kết quả thực nghiệm để sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đem vào cuộc sống;
 • Dịch vụ khoa học và công nghệ: Hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm,….

Xem thêm: Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

II. Điều kiện mở trung tâm nghiên cứu khoa học

Trung tâm nghiên cứu khoa học được thành lập khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

1. Điều lệ khi mở trung tâm nghiên cứu khoa học

Điều lệ trung tâm nghiên cứu khoa học quy định về tổ chức, hoạt động, mục tiêu, phương hướng hoạt động của trung tâm.

Điều lệ trung tâm nghiên cứu khoa học phải có các nội dung sau:

 • Tên trung tâm nghiên cứu khoa học;
 • Mục tiêu, phương hướng hoạt động của trung tâm;
 • Trụ sở chính xác định theo địa danh hành chính, số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có);
 • Người đại diện;
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm nghiên cứu khoa học;
 • Lĩnh vực hoạt động;
 • Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh trong trung tâm nghiên cứu khoa học;
 • Vốn điều lệ;
 • Điều kiện, trình tự thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm (nếu có);
 • Cam kết tuân thủ pháp luật.

2. Nhân sự khi mở trung tâm nghiên cứu khoa học.

Nhân sự của trung tâm nghiên cứu khoa học phải đáp ứng được mục tiêu, phương hướng hoạt động và phù hợp với điều lệ của trung tâm nghiên cứu khoa học.

Nhân sự của trung tâm nghiên cứu khoa học:

 • Trung tâm nghiên cứu khoa học phải có ít nhất 05 người trình độ đại học trở lên làm việc.
 • Nhân sự có ít nhất 30% có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động và 40% làm việc chính thức.
 • Đối với trung tâm nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì phải có ít nhất 01 người trở lên có bằng đại học thuộc ngành hoạt động làm việc chính thức.

Đối với giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học phải có tiêu chuẩn sau:

 • Trình độ đại học trở lên;
 • Có kinh nghiệm trong quản lý;
 • Năng lực chuyên môn phù hợp với hoạt động;
 • Đối với trung tâm nghiên cứu thuộc cơ sở giáo dục đại học thì giám đốc đáp ứng quy định của luật giáo dục đại học.

3. Cơ sở vật chất khi mở trung tâm nghiên cứu khoa học.

Trung tâm nghiên cứu khoa học có đầy đủ trang thiết bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động. Cụ thể:

 • Có quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp trụ sở;
 • Có nhà xưởng, phòng thí nghiệm;
 • Có máy móc, trang thiết bị phù hợp;
 • Tài sản trí tuệ, phương tiện vật chất – kỹ thuật khác phù hợp hoạt động.

4. Điều kiện khác khi mở trung tâm nghiên cứu khoa học vốn nước ngoài.

Trong trường hợp thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học có vốn nước ngoài, ngoài các điều kiện trên thì trung tâm phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Có mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học công nghệ ở VN;
 • Được Bộ Khoa học & Công nghệ cấp phép;
 • Được UBND cấp tỉnh cho phép đặt trụ sở tại địa phương.

III. Trình tự, thủ tục mở trung tâm nghiên cứu khoa học

1. Hồ sơ và trình tự cấp phép mở trung tâm nghiên cứu khoa học.

Đối với trung tâm nghiên cứu khoa học ngoài công lập không có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức cá nhân tự quyết định thành lập.

Đối với trung tâm nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài, mở trung tâm nghiên cứu khoa học phải được cấp phép của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ gồm thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học vốn nước ngoài có:

 • Đơn đề nghị thành lập tổ chức khoa học công nghệ dưới hình thức trung tâm nghiên cứu khoa học;
 • Giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý tổ chức, cá nhân thành lập trung tâml
 • Lý lịch tư pháp của giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo điều lệ trung tâm;
 • Đề án thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học;
 • Tài liệu chứng minh điều kiện thành lập trung tâm:
  • Danh sách nhân sự, bằng cấp nhân sự;
  • Bằng cấp, xác nhận kinh nghiệm giám đốc trung tâm;
  • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp trụ sở;
  • Bảng kê trang thiết bị cơ sở vật chất,…
 • Đối với trung tâm nghiên cứu có vốn nước ngoài cung cấp thêm:
  • Xác nhận của UBND cấp tỉnh cho phép đặt trụ sở;
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc tài liệu tương đương của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi (báo cáo kinh tế kỹ thuật) đối với trung tâm có hoạt động xây dựng công trình.

Trình tự, thủ tục cấp phép thành lập khi mở trung tâm nghiên cứu khoa học:

 • Tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ tại Bộ Khoa học & Công nghệ;
 • Sau 05 ngày làm việc, Bộ Khoa học & Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi xin ý kiến cơ quan liên quan;
 • Trong 15 ngày làm việc, các cơ quan liên quan cho ý kiến về nội dung theo chức năng của mình;
 • Trong 45 ngày, Bộ Khoa học & Công nghệ cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ, tổ chức hoạt động của trung tâm.

2. Hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động khi mở trung tâm nghiên cứu khoa học

Sau khi có quyết định thành lập, trung tâm nghiên cứu khoa học chuẩn bị các hồ sơ để xin cấp phép hoạt động. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đăng ký cấp phép hoạt động trung tâm khoa học công nghệ;
 • Quyết định thành lập trung tâm;
 • Lý lịch khoa học của giám đốc trung tâm;
 • Điều lệ hoạt tổ chức hoạt động;
 • Tài liệu chứng minh điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Trình tự, thủ tục xin cấp phép hoạt động trung tâm nghiên cứu khoa học:

 • Tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ về cơ quan có thẩm quyền;
 • Trong thời hạn 05 ngày, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

 • Bộ khoa học và công nghệ: Với trung tâm nghiên cứu khoa học có vốn nước ngoài;
 • Sở khoa học và công nghệ: Với trung tâm nghiên cứu khoa học ngoài công lập không có vốn nước ngoài;

IV. Dịch vụ mở trung tâm nghiên cứu khoa học

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói mở trung tâm nghiên cứu khoa học với chi phí và thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng. Dịch vụ trọn gói gồm có:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục mở trung tâm nghiên cứu khoa học;
 • Kiểm tra điều kiện của giám đốc và nhân sự trong trung tâm;
 • Tư vấn lĩnh vực hoạt động phù hợp với bằng cấp liên quan của nhân sự hoặc tư vấn bằng cấp nhân sự phù hợp với yêu cầu hoạt động của trung tâm;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thành lập, xin cấp phép hoạt động trung tâm
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về trình tự, thủ tục mở trung tâm nghiên cứu khoa học. Với cá nhân được phép thành lập trung tâm khoa học trong một số lĩnh vực nhất định. Để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc, vui lòng liên hệ 0969324395