Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khai thác, phát triển công nghệ, thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học – công nghệ. Tổ chức khoa học – công nghệ có thể là viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trạm quan trắc,… Vậy tổ chức khoa học – công nghệ được thành lập dưới hình thức nào? Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học – công nghệ thực hiện thế nào? Mời bạn tham khảo bài viết sau đây:

Bài viết này tham khảo các văn bản, các quy định pháp luật sau đây:

 • Luật khoa học và công nghệ 2013. sửa đổi hợp nhất năm 2018.
 • Nghị định 08/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ.
 •  Thông tư 03/2014/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Quyết định 97/2009/QĐ-TTG về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Quyết định 395/QĐ-BKHCN ngày 28/2/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ khoa học và công nghệ.

I. Các hình thức thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

 Tổ chức khoa học – công nghệ thành lập dưới các hình thức:

 • Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức:
  • Viện hàn lâm, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu;
  • Phòng thí nghiệm;
  • Trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm,…. 
 • Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo quy định Bộ giáo dục đào tạo.
 • Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ tổ chức dưới hình thức:
  • Trung tâm;
  • Văn phòng;
  • Phòng thử nghiệm,… 

Thành lập viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu,….theo Luật Khoa học và Công nghệ

II. Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

Theo quy định của Điều 11 Luật Khoa học và Công nghệ, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện về điều lệ, tổ chức, mục tiêu, phương hướng hoạt động khi thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

 Chọn tên khi thành lập tổ chức khoa học và công nghệ:

 • Gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế, tên viết tắt (nếu có). 
 • Tên được lựa chọn bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. Có thể kèm theo chữ F, J, Z, W, số, ký hiệu, phát âm được.
 • Phải thể hiện hình thức của tổ chức và tên riêng của tổ chức.
 • Tên gọi tổ chức khoa học công nghệ:
  • Phù hợp với hoạt động chính;
  • Không trùng với tổ chức khoa học – công nghệ khác;
  • Không sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục;
  • Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,…

Khi thành lập tổ chức khoa học và công nghệ không được:

1. Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ.

3. Tiết lộ tài liệu, kết quả khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ.

4. Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các điều kiện khác khi thành lập tổ chức khoa học và công nghệ:

 • Điều kiện trụ sở chính: Có địa chỉ xác định, có số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Có người đại diện theo pháp luật;
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động;
 • Lĩnh vực hoạt động thuộc một trong các lĩnh vực:
  • Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;
  • Triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm;
  • Sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ.
  • Trường hợp tổ chức khoa học – công nghệ do cá nhân thành lập thì thực hiện theo các lĩnh vực được quy định tại Quyết định 97/2009/QĐ-TTG;
 • Có quy định cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn các chức danh trong bộ máy;
 • Có vốn điều lệ gồm tiền mặt và các tài sản khác có giá trị tương đương;
 • Có quy định cụ thể điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có);
 • Có văn bản cam kết tuân thủ các quy định pháp luật.

2. Điều kiện nhân lực khi thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

Nhân lực khi thành lập tổ chức khoa học và công nghệ phải có điều kiện sau:

 • Có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên. Trong đó, ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực và ít nhất 40% làm việc chính thức;
 • Nếu là viện phải có ít nhất 1 người có trình độ tiến sỹ phù hợp;
 • Trường hợp phát triển ngành khoa học và công nghệ mới phải có ít nhất 01 người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động chính thức.
 • Trường hợp cán bộ, công chức viên chức tham gia tổ chức khoa học – công nghệ ngoài công lập thì phải tuân thủ quy định luật cán bộ, công chức, viên chức.
 • Người đứng đầu tổ chức khoa học – công nghệ công lập:
  • Có bằng đại học trở lên;
  • Có năng lực chuyên môn phù hợp;
  • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý.

3. Các điều kiện khác khi thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

Ngoài các điều kiện trên, tổ chức khoa học – công nghệ phải đáp ứng các điều kiện khác sau:

 • Cơ sở vật chất và kỹ thuật có quyền sở hữu/sử dụng
  • Trụ sở, nhà xưởng;
  • Máy móc thiết bị;
  • Tài sản trí tuệ,…
 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học – công nghệ công lập. (Đối với tổ chức công lập).
 • Trường hợp tổ chức khoa học – công nghệ nước ngoài cần đáp ứng Khoản 3 Điều 11 Luật khoa học và công nghệ.
 • Vốn điều lệ: Do doanh nghiệp tự quyết định nhưng đảm bảo đủ kinh phí hoạt động thường xuyên ít nhất 01 năm.

III. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ lần đầu.

1. Hồ sơ đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ lần đầu.

Hồ sơ đăng ký thành lập và hoạt động của tổ chức khoa học – công nghệ gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
 • Quyết định thành lập tổ chức khoa học – công nghệ;
 • Điều lệ tổ chức hoạt động của tổ chức khoa học – công nghệ;
 • Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học công nghệ;
 • Hồ sơ cá nhân của nhân lực, người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ. (Cụ thể: Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân; các bằng cấp liên quan; Bản sao lý lịch khoa học; Bản sao quyết định bổ nhiệm;….)
 • Bảng kê trang thiết bị cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện hoạt động của trung tâm;
 • Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp các trang thiết bị cơ sở vật chất;
 • Hồ sơ chứng minh sử dụng địa điểm của tổ chức khoa học – công nghệ hợp pháp;
 • Các giấy tờ pháp lý khác theo quy định tùy thuộc vào ngành, nghề, hình thức tổ chức, hoạt động,.. của tổ chức khoa học – công nghệ (Đăng ký kinh doanh; Đề án thành lập tổ chức khoa học – công nghệ công lập; Giấy chứng nhận đầu tư với tổ chức có vốn nước ngoài;…)

2. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 08/2014/NĐ-CP như sau:

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập:

 • Chuẩn bị 02 bộ hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Luật Khoa học và công nghệ.
 • Thời gian thẩm định hồ sơ: 05 ngày làm việc.
 • Thời gian lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan: 30 ngày làm việc.
 • Thời gian ra quyết định thành lập: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học:

 • Thành lập thực hiện theo quy định pháp luật về giáo dục đại học;
 • Việc thẩm định của cơ sở công lập có sự tham gia Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài:

 • Chuẩn bị 02 bộ hồ sơ gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Luật Khoa học và công nghệ;
 • Thời gian thẩm định hồ sơ: 05 ngày làm việc;
 • Thời gian lấy ý kiến các cơ quan liên quan, phê duyệt quyết định thành lập và gửi cho các cơ quan liên quan: 60 ngày làm việc;
 • Tiến hành thành lập sau khi có phê duyệt quyết định thành lập: 90 ngày làm việc.
 • Đối với tổ chức khoa học – công nghệ không có vốn nước ngoài, do cá nhân/doanh nghiệp ngoài công lập thành lập thì thời gian thực hiện thủ tục có thể ngắn hơn.

IV. Dịch vụ tư vấn thành lập tổ chức khoa học và công nghệ tại công ty luật.

Tự hào là đơn vị hành đầu trong hoạt động tư vấn pháp lý, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn là thực hiện thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập, có vốn nước ngoài theo quy định pháp luật.

Các công việc chúng tôi thực hiện khi thành lập tổ chức khoa học và công nghệ:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học – công nghệ;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ (tờ trình, đề án, phương án tổ chức – hoạt động, danh sách cơ sở vật chất,…) để thành lập tổ chức khoa học – công nghệ.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận các quyết định chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các hoạt động báo cáo sau khi thành lập và báo cáo định kỳ về hoạt động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (như viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm,…) theo quy định pháp luật. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn hỗ trợ.

Xem thêm:

Xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ;

Xin giấy phép cho thuê lại lao động.